نهمین کنفرانس بین المللی کنترل ، ابزار دقیق و اتوماسیون

تاریخ شروع : 1401/12/11 26 روز
تاریخ پایــان : 1401/12/12 27 روز
وضعیت : فعال

هشتمین کنفرانس بین المللی کنترل ، ابزار دقیق و اتوماسیون

تاریخ شروع : 1400/12/11
تاریخ پایــان : 1400/12/12
وضعیت : پایان یافته