کنفرانس های پیشین

دومین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون در تاریخ 6 دی 1390 تا 8 دی 1390 توسط انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران در دانشگاه شیراز برگزار گردید. خلاصه مقالات کنفرانس دوم اینجا قابل دست یابی است.

سومین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون در تاریخ 7 دی 1392 تا 9 دی 1392 توسط انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.

چهارمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون در تاریخ 7 و 8 بهمن ماه سال 1394 توسط انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار گردید. خلاصه مقالات کنفرانس چهارم از اینجا قابل دست یابی است.