کمیته برگزاری

كميته برگزاري
روساي كنفرانس دکتر ابراهیم گشتاسبی راد- رئيس دانشگاه شيراز
مهندس مرتضی محسنی هماگرانی- رئيس انجمن مهندسين کنترل و ابزار دقيق ايران
دبير کنفرانس دکتر سيد علي اکبر صفوي-دانشگاه شيراز

(جانشين: مهندس احد سلطاني سروستاني)

دبير چهارمين دوره كنفرانس دكتر محمد باقر منهاج- دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
دبير سومين دوره كنفرانس دکتر حیدرعلی طالبی دانشگاه صنعتي امير كبير
دبير دومين دوره كنفرانس دکتر سيد علي اکبر صفوي-دانشگاه شيراز
دبير اولين دوره كنفرانس دكتر حميدرضا مومني – دانشگاه تربيت مدرس تهران
دبيران كميته علمي دکتر عليرضا خياطيان – دانشگاه شيراز

Prof. Mehrdad Moallem (Simon Fraser University- CANADA)

(جانشين: مهندس آفاق محققي)

دبیر کمیته مالی و پشتیبانی دکتر محمدمهدی عارفی- دانشگاه شيراز

(جانشين: مهندس مهدي كاظمي)

دبيران کميته ارتباط با صنعت، نمايشگاه و کارگاههاي آموزشي دکتر مريم دهقاني- دانشگاه شيراز

مهندس بهروز خلیلی – انجمن مهندسين کنترل و ابزار دقيق ايران

(جانشينان: مهندس فاطمه استوار، مهندس سمیرا اسدی)

دبير کميته انتشارات دکتر محمدحسن آسمانی- دانشگاه شيراز

(جانشين: مهندس نويد وفامند)

دبيرکميته روابط عمومي و بين الملل دکتر احسان آزادی یزدی- دانشگاه شيراز

(جانشين: مهندس امير چيز فهم)

دبير کميته انفورماتيک و ثبت نام دکتر محمد رستگار- دانشگاه شيراز

(جانشينان: مهندس ريحانه مختارنامه – مهندس محمد جواد نصير پور)

دبيرخانه سيده زهرا حسينيدانشگاه شيراز
مهندس عليرضا جهان بين – دانشگاه شيراز
سيده راضيه پوريحيي- انجمن مهندسين کنترل و ابزار دقيق ايران
Prof. Leonhard Urbas TU Dresden, Germany
Prof. Hamid Reza Shaker University of Southern Denmark, Denmark
Prof. Mais Farhadov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences, Russia
Dr. Mohammad Deghat Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), Australia
دكتر مسعود شفيعي رئيس جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
دکتر ایرج گودرزنیا انجمن مهندسين کنترل و ابزار دقيق ايران
دکتر فرزاد جعفر کاظمی انجمن مهندسين کنترل و ابزار دقيق ايران
مهندس محمدحسن موحدی انجمن مهندسين کنترل و ابزار دقيق ايران
دکتر کیوان مسروری انجمن مهندسين کنترل و ابزار دقيق ايران
مهندس علیرضا رستگاری انجمن مهندسين کنترل و ابزار دقيق ايران
مهندس نورمحمد رئیسی انجمن مهندسين کنترل و ابزار دقيق ايران
مهندس عباس شعری¬مقدم انجمن مهندسين کنترل و ابزار دقيق ايران
مهندس علی کیانی انجمن مهندسين کنترل و ابزار دقيق ايران
مهندس پژمان حطمی انجمن مهندسين کنترل و ابزار دقيق ايران
مهندس محمد اميراحمدي شركت فرينه فناور