تماس با ما

نشاني دبيرخانه کنفرانس:

شيراز- دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر- دانشگاه شيراز

تلفن: 36133290(071) – 09175353450

فکس: 36474618(071)

آدرس ایمیل: iccia2017@shirazu.ac.ir