برنامه زمان بندي ارائه مقالات

زمان بندي نشست هاي كنفرانس و مقالات ارائه شده در هرنشست به قرار زير است:
“جدول زمانبندي ارائه مقالات”
ارائه دهندگان مقالات توجه نمايند كه زمان ارائه هر مقاله ١٥ دقيقه و پرسش و پاسخ ٥ دقيقه است.

دستورالعمل ارسال فايل نهايي مقالات پديرفته شده

دستورالعمل مقالات فارسی

دستورالعمل مقالات انگلیسی

وضعيت پذيرش مقالات به صورت پوستر يا ارائه شفاهي

paper nember 
1570374304oral
1570380548oral
1570374737oral
1570379977oral
1570374526oral
1570374537oral
1570374721oral
1570374813oral
1570377087oral
1570378861oral
1570379115oral
1570379252oral
1570380552oral
1570380689oral
1570381750oral
1570382164oral
1570384513oral
1570373519oral
1570380695oral
1570382158oral
1570380607oral
1570372286oral
1570373429oral
1570374560oral
1570374752oral
1570378398oral
1570378643oral
1570379080oral
1570379134oral
1570380509oral
1570380572oral
1570380613oral
1570380990oral
1570381961oral
1570382032oral
1570384518oral
1570398484oral
1570380317oral
1570374828oral
1570382015oral
1570379804oral
1570380077oral
1570380423oral
1570380753oral
1570380828oral
1570380868oral
1570373916oral
1570374694oral
1570376157oral
1570378603oral
1570378732oral
1570379405oral
1570380542oral
1570380582oral
1570380645oral
1570380703oral
1570380724oral
1570381089oral
1570371014oral
1570375730oral
1570378873oral
1570378972oral
1570380685oral
1570381121oral
1570381916oral
1570382034oral
1570373917oral
1570380119oral
1570380781oral
1570382010oral
1570365176oral
1570375930oral
1570378338oral
1570378587oral
1570378708oral
1570379439oral
1570379705oral
1570380537oral
1570380741oral
1570381887oral
1570381933oral
1570378506oral
1570374693oral
1570380551oral
1570380730oral
1570382137oral
1570386615oral
1570380453oral
1570379131oral
1570382156poster
1570358000poster
1570374491poster
1570380553poster
1570380733poster
1570381462poster
1570382162poster
1570374772poster
1570380699poster
1570373424poster
1570374770poster
1570380134poster
1570380252poster
1570380583poster
1570380725poster
1570381870poster
1570381996poster
1570382014poster
1570377643poster
1570379464poster
1570381999poster
1570374214poster
1570381733poster
1570380559poster
1570380652poster
1570374718poster
1570380249poster
1570380734poster
1570382106poster
1570374757poster
1570380787poster