نماهنگ پایانی کنفرانس

مکان برگزاری کارگاه های آموزشی

مکان برگزاری کارگاه ها در خیابان قصرالدشت، نبش قم آباد، مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز، با تلفن تماس 09175124130 می باشد و فقط کارگاه Introduction to Mechatronics Design در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر واقع در بلوار زند، میدان نمازی برگزار خواهد شد.

کتابچه کنفرانس

برنامه زمان بندي ارائه مقالات

زمان بندي نشست هاي كنفرانس و مقالات ارائه شده در هرنشست به قرار زير است:
ارائه دهندگان مقالات توجه نمايند كه زمان ارائه هر مقاله ١٥ دقيقه و پرسش و پاسخ ٥ دقيقه است.

 

Session1 13:30-15:30 سه شنبه
Hall1 Optimal Control
Hall2 Control Applications
Hall3 Robotics and Multi-Agent Systems 1
Hall4 Time-Delay Systems

 

Session2 16-18 سه شنبه
Hall1 Monitoring and Mechatronics
Hall2 Control Application in Power Systems 1
Hall3 Estimation, Observer Design and Identification
Hall4 رباتیک و سیستم های چندعامله 2

 

Session3 13:30-15:30 چهار شنبه
Hall1 Networks and Protocols
Hall2 Robust Control and Model Predictive Control
Hall3 کاربرد کنترل در سیستم­های صنعتی
Hall4 تئوری کنترل

 

Session4 16-18 چهار شنبه
Hall1 Nonlinear Systems and control
Hall2 Fault Detection
Hall3 کاربرد کنترل در سیستم های قدرت 2
Hall4 مکاترونیک

 

Paper Number Optimal Control
1570384513 An Efficient Method for Solution of the Linear Hybrid Optimal Control Problem
570384518 Iterative Calculation of Optimal Control Trajectories for Nonlinear Systems
1570379439 Pareto Optimal Fractional PID for Position Control of Ultrasonic Motor
1570380317 A State Transition Based Approach to Explicit Solution of the LQR Problem
1570378587 Nonlinear Optimal Control of Air Handling Unit via State Dependent Riccati Equation Approach
1570382015 Adaptive Optimal Tracking Control for a Class of Nonlinear Systems with Fully Unknown Parameters

 

Paper Number Control Applications
1570374813 Application of Speech Analytics in Information Space Monitoring Systems
1570374828 Automated System to Control the Technical Condition of Gas and Gas-Condensate Wells Located in the Russian Far North. A Review Based on Exploitation Data
1570380607 Adaptive Control Application on Syringe Pump Pressure Control Systems in Oil and Gas Industries
1570380453 Set-point Control of LED Luminaires for Daylight Harvesting
1570380552 Mutli-Zone HVAC Control System Design Using Feedback Linearization

 

Paper Number Robotics and Multi-Agent Systems 1
1570381933

 

Kinematics and Workspace Analysis of a Novel Parallel Mechanism with Kinematic Redundancy
1570379115 Wave-based Control of Suspended Cable Driven Parallel Manipulators
1570380724 Robust Controller for Teleoperation of Robotic Manipulator
1570380828 Second-Order Decentralized Safe Consensus of Inter-Connected Heterogeneous Vehicular Platoons
570382034 Configuration Space Approach to Analysis of Consensus and Formation
1570378398 Adaptive Fuzzy Formation Control for a Class of Uncertain Nonlinear Multi-Agent Systems

 

Paper Number Time-Delay Systems
1570373429 Asymptotic Stability of Linear Descriptor Systems with Time-Delay by Designing Delay Margin
1570380119 AN Analytical Eigenvalue Assignment of Linear Time-Delay Systems Using Lambert W Function
1570373917 Finite-Time Boundedness for a Class of Networked Control Systems with Random Packet Dropout and Varying Network-Induced Delay
1570378708 Robust Model Predictive Control of Discrete-Time Delayed Positive Systems
1570373916 Finite-Time Stabilization of Networked Control Systems with Randomly Varying Communication Delays
1570379134 State-Dependent Impulsive Observer Design for Nonlinear Time-Delay Systems

 

Paper Number Monitoring and Mechatronics
1570365176 Control and Analysis of the Vehicle Motion Using Sliding Mode Controller and Carsim Software
1570377087 Modified Composite Nonlinear Feedback for Non-step Output Tracking of Multi-Input Multi-Output Linear Discrete-time Singular Systems with Actuator Saturation
1570374304 Centralized and Decentralized Adaptive Control of Non-Uniform Platoon of Vehicles: Constant Time Gap Strategy
1570380741 Pure Pursuit Guidance and Sliding Mode Control of an Autonomous Underwater Vehicle for Pipeline Tracking
1570380613

 

A High Precision Magnetic Based Linear Displacement Sensor
Paper Number Control Application in Power Systems 1
1570381750 A Suitable Power Sharing Control of Parallel-Connected Inverters in Microgrids
1570386615 Model Predictive and SDRE Control of DC Microgrids with Constant Power Loads: A Comparative Study
1570378873 Double-Stage Grid-Connected Photovoltaic System with POSLL Converter Using PI Resonant Controller
1570379705 Emotional Controller (BELBIC) for positive output Luo converter
1570381089 Interleaved Boost Converter with Reactive Power Control and Harmonic Reduction Capability
1570378338 An Experimental Study of Modeling and Self-Tuning Regulator Design for an Electro-Hydro Servo-System

 

Paper Number Estimation, Observer Design and Identification
1570379252 State Estimation of VTOL Octorotor for Altitude Control by Using Hybrid Extended Kalman Filter
1570380423 Application of Observer-Based Sliding Mode Controller in Dynamic Positioning Systems
1570374537 Nested Saturation Control Based on the Extended State Observer: Twin Rotor MIMO System
1570382164 Extended State Observer-based Backstepping Control for Depth Tracking of the Underactuated AUV
1570378603 Unmeasurable Premise Avoidance in T-S Fuzzy Observers
1570373519 Robust Identification of Neuro-Fractional-Order Hammerstein Systems

 

کد مقالات رباتیک و سیستم های چندعامله 2
1570380548 مدل سازی دینامیکی و کنترل فازی ربات تک پای پشتک زن
1570380685 کنترل مستقل از مدل بازوی ماهر الکتریکی با استفاده ازتخمینگر خطی توسعه یافته بر مبنای استراتژی کنترل ولتاژ
1570378861 طراحی رویتگر ورودی ناشناخته برای تشخیص و جداسازی عیب سنسور در ربات دوپا
1570381887 دستیابی به توافق در شبکه های چند عامله بوسیله ی بازآرایی ساختار شبکه
1570380509 توافق توزیع شده برای سیستمهای چند عاملی آشوبناک ناهمگن با توپولوژی سوییچ شونده در حضور تأخیر زمانی نامعلوم و اغتشاش

 

 

Paper Number Networks and Protocols
1570374737 Some Issues of Creating the New Generation of Upper Level Control Systems of NPP APCS
1570379131 Modern Methods to Collect, Store, and Process Big Data in Large-scale Systems
1570379804 Interactive Online Learning, E-education Platform with Multimedia Computer Technologies and Internet-Based Laboratories
1570380781 Low-Cost Home Automation Using Arduino and Modbus Protocol

 

Paper Number Robust Control and Model Predictive Control
1570376157 Dynamic Observer-based Controller Design for Polytopic LPV Systems
1570375730 Induced L2-norm Observer-Based Controller Design for Continuous-Time Polytopic LPV Systems
1570382032 Robust Guaranteed Cost Control for a Class of Large Scale Networked Control Systems
1570381961 Comparison of Model Predictive Controller and Min-Max Approach for Aircraft Engine Fuel Control
570379977 Computational Load Reduction in Model Predictive Control of Nonlinear Systems via Decomposition
1570379405 Nonlinear Dynamic Surface Control Design for Ball and Beam System with Parameter Uncertainties

 

کد مقالات کاربرد کنترل در سیستم­های صنعتی
1570374693 مانیتورینگ ارزیابی و کنترل از راه دور اسیدوز لاکتیک تحت حاد شکمبه (SARA) در گاوهای شیری پر تولید
1570380730 طراحی و پیاده سازی یک سیستم اسکادا به منظور مانیتور و تحلیل رفتار پارامترهای مهم فرایندی تاسیسات شرکت ملی نفت ایران
1570398484

پیاده سازی کنترلرتناسبی انتگرلی فازی برای سروو ولوهای خط ریخته گری در مجتمع فولاد مبارکه

1570381916

تشخیص عملکرد ناصحیح ادوات سیستم های حمل و نقل ریلی با استفاده از شبکه پتری

1570380537 طراحی و پیاده سازی پروتکل ارتباطی Modbus RTU/TCP با استفاده از پردازشگر Raspberry Pi
1570378732

تخمین بهنگام دمای سیم آلیاژ حافظه دار به کمک فیلتر کالمن توسعه یافته

 

کد مقالات تئوری کنترل
1570382158

طراحی رویتگر زمان-محدود فراگیر مرتبه کامل برای یک کلاس از سیستمهای غیرخطی نامعین

1570380077

تحلیل پایداری و پایدارسازی سیستم های فازی تاکاگی-سوگنو مثبت بازه ای با استفاده از بهینه سازی محدب

1570382010

کنترل بازنشانی شونده سیستم های خطی تاخیردار به کمک Smith Predictor

1570374752 استفاده از تئوری اتلافی بودن جهت تخمین عیوب عملگر به همراه اغتشاش و عدم قطعیت ضرب شونده

 

 

Paper Number Nonlinear Systems and control
1570371014 Radial Basis Function Neural Network-based Control for Uncertain Nonlinear Systems with Unkonwn Dead-Zone Input
1570380695 Adaptive Boundary Control for a Class of PDE Systems Using Backstepping Scheme
1570374526 Fractional Order Adaptive Fuzzy Terminal Sliding Mode Controller Design for a Knee Joint Orthosis with Nonlinear Disturbance Observer
1570379080 Backstepping Fractional Terminal Sliding Mode Voltage Control of an Islanded Microgrid
1570378972 Optimal Integral Sliding Mode for Speed Control of Permanent Magnet Synchronous Motor
1570380645 Fault Tolerant Control of Differential Drive Mobile Robots Using Sliding Mode Controller

 

Paper Number Fault Detection
1570372286 Kalman Filtering Based Sensor Fault Detection and Identification in an Electro-Pump System
1570374694 Interval Type-2 Fuzzy Set Application in Fault Detection for Chemical Reactor with TLBO Algorithm
1570380572 Leakage Diagnosis Using Closed-Form Solution and Linear Observer
1570381121 A Comparison Between Some Pattern Recognition Based Fault Diagnosis Methods of Induction Motor
1570380868 Broken-Bar Rotor Fault Detection in Squirrel-Cage Induction Motors at Presence of Sensor Faults Using Adaptive Unscented Kalman Filter
1570374721 A Fault Diagnosis Approach for Electrical Induction Motors via Energetic Based Scheme
کد مقالات کاربرد کنترل در سیستم های قدرت 2
1570382137

با استفاده از كنترلكننده معادله ريكاتي وابسته به حالت DC كنترل يك ريزشبكه

1570378506

طراحی کنترلکننده هوشمند برخط بر اساس الگوریتم خفاش جهت کنترل فرکانس ریزشبکه AC مستقل

1570380703

استراتژی کنترل تکراری در بهبود کیفیت توان سیستم های خورشیدی تکفاز متصل به شبکه قدرت

 

کد مقالات مکاترونیک
1570380542 ارایه مدل ریاضی و ارزیابی تجربی مدار پنوماتیک شامل عملگر خطی دو طرفه
1570380582

جبران اثر لقی در حرکت دورانی ماشین کنترل عددی کامپیوتری دو محوره

1570380551 طراحی و ارزیابی سامانه کنترل موقعیت حلقه بسته هیدرولیکی
1570378643

کنترل زاویه و ارتعاشات ماهواره با اجزاء انعطاف پذیر بوسیله تئوری کنترل مرزی در حرکت صفحه ای با ارتعاشات پادمتقارن

1570375930 طراحی مسیرهای بهینه تعقیب با چندجمله ای های چبی شف

برنامه زمان بندي ارائه مقالات

زمان بندي نشست هاي كنفرانس و مقالات ارائه شده در هرنشست به قرار زير است:
“جدول زمانبندي ارائه مقالات”
ارائه دهندگان مقالات توجه نمايند كه زمان ارائه هر مقاله ١٥ دقيقه و پرسش و پاسخ ٥ دقيقه است.

اسكان شركت كنندگان در كنفرانس

ليست هتل ها و خوابگاه های قابل سکونت برای شرکت کنندگان در کنفرانس به قرار زیر است. لطفا جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر در مورد محل ها و هزینه های اسکان با شماره تلفن 09104958648 تماس حاصل فرمایید.

مکان برگزاری کنفرانس

مکان برگزاری کنفرانس، مجتمع رفاهی دانشگاه شیراز واقع در خیابان ساحلی غربی است.
جهت اطلاع دقیق از مکان کنفرانس می توانید به http://succ.shirazu.ac.ir/contact.php مراجعه کنید.

عضويت در كانال اطلاع رسانی كنفرانس

نويسندگان و شركت كنندگان محترم در پنجمین كنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون می توانند جهت اطلاع از برنامه های كنفرانس، اعم از برنامه زمان بندي کنفرانس، برنامه زمان بندي ارائه مقالات و اخبار كنفرانس با كليك روي لينك زیر در كانال اطلاع رسانی کنفرانس عضو شوند.

iccia2017@