تمدید مهلت ارسال مقالات و گزارش های فنی-صنعتی تا 16 تیرماه

با توجه به درخواست های مکرر دریافتی توسط پژوهشگران دانشگاهی و صنعتی، مهلت ارسال مقالات و گزارش های فنی-صنعتی به پنجمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون تا 16 تیرماه 96 تمدید شد. لازم به ذکر است که این تاریخ آخرین مهلت است و قابل تمدید نمی باشد