مکان برگزاری کنفرانس

مکان برگزاری کنفرانس، مجتمع رفاهی دانشگاه شیراز واقع در خیابان ساحلی غربی است.
جهت اطلاع دقیق از مکان کنفرانس می توانید به http://succ.shirazu.ac.ir/contact.php مراجعه کنید.