فراخوان کارگاه های آموزشی

یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار در هر کشور، آموزش صحیح و تخصصی افراد می باشد و اهتمام به آن، گامی اصلی در جهت دهی به رشد پویای علمی کشور می باشد.

آگاهی هر چه بیشتر مهندسین صنایع مختلف، از تکنولوژی ها و روش های پیشرفته علمی و مطلع شدن دانشگاه از نیاز های علمی صنعت و گام برداشتن در جهت تأمین آن ها، الگوی دو جانبه ای است که سیستم های دانشگاهی و صنعتی باید در جهت تحقق آن حرکت نماید تا روند توسعه علمی و صنعتی کشور تسریع گردد.

کميته برگزاری کنفرانس با هدف افزایش مهارت های شغلی، گسترش هر چه بیشتر فعالیت های علمی و ایجاد ارتباط پویا بین صنعت و دانشگاه، به عنوان دو رکن اصلی توسعه کشور، با همکاری متخصصين داخلی و خارجی، اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی در زمينه های مورد نياز صنعت و دانشگاه خواهد نمود. در عين حال، اين کميته از هر گونه پيشنهاد ارائه کارگاه آموزشي که مورد تصويب کنفرانس قرار گيرد، استقبال می نمايد. علاقمندان می توانند موضوع پیشنهادی خود را طی فرم ذیل این صفحه با یکی از مشخصات زیر، تکمیل و با ایمیل معتبر به آدرس ایمیل دبیرخانه ارسال نمایند. بدیهی است دبیرخانه کنفرانس در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل خواهد نمود.

  • موضوعات نظری جديد و در حال ظهور مرتبط با موضوعات کنفرانس
  • موضوعات کاربردی جديد و در حال ظهور مرتبط با موضوعات کنفرانس
  • موضوعات تخصصی مورد نياز در فضای کنونی
  • دستاوردهای صنعتی
فرم پیشنهاد ارائه کارگاه آموزشی از اینجا قابل دسترس است.

آدرس ایمیل دبیرخانه: iccia2017@shirazu.ac.ir