ثبت نام در كنفرانس و ارسال فايل نهايي مقاله

امكان ثبت نام و واريز وجه شركت در كنفرانس براي كليه پژوهشگران و متخصصان صنعت و دانشگاه از طريق بخش “ثبت نام در كنفرانس” فراهم شده است. لطفا پس از انتخاب نحوه شركت خود در كنفرانس، شامل ثبت نام با مقاله، بدون مقاله، دانشجويي يا غير دانشجويي، و همچنين انتخاب وضعيت عضويت خود در انجمن IEEE يا انجمن مهندسين كنترل و ابزاردقيق ايران مبلغ درج شده در انتهاي صفحه را از طريق درگاه الكترونيكي بانك پرداخت نماييد.
نويسندگان مقالات پذيرفته شده بر طبق “دستورالعمل ارسال مقالات فارسي” و “دستورالعمل ارسال مقالات انگليسي” جهت ارسال و تاييد نهايي مقاله خود اقدام نمايند. مقالاتي كه مطابق اين دستورالعمل ها ارسال نشوند از ليست مقالات تاييد شده كنفرانس حذف خواهند شد.
لازم به ذكر است كه نويسندگان مقالات پذيرفته شده مي توانند با مراجعه به صفحه “وضعيت پذيرش مقالات به صورت پوستر يا ارائه شفاهي” از پذيرش مقاله خود به صورت پوستر يا ارائه شفاهي مطلع گردند. نويسندگاني كه مقاله آن ها به صورت پوستر پذيرفته شده است بايستي فايل پوستر خود را مطابق فرمت مناسبي كه متعاقبا اعلام ميشود ارسال نمايند.
كليه مقالات پذيرفته شده به صورت پوستر و ارائه شفاهي در ISC و IEEE در صورت رعايت دستورالعمل هاي مربوطه نمايه خواهند شد.